مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه تاسيسات پیش ثبت نام

در کارگاه تاسيسات استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
محمد ابراهیمی
محمد ابراهیمی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه