مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه برق صنعتی پیش ثبت نام

در کارگاه برق صنعتی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

برقکار صنعتی

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
اسماعيل خاصه خان
فوق ليسانس
اسماعيل خاصه خان
محمود بهزاد
ليسانس
محمود بهزاد

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه