مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه پیش ثبت نام

در کارگاه استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

defaultValue

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
علیرضا المئی
علیرضا المئی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه